Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels

Nouveau livre: Els jocs en la història: La diversitat lúdica a l’escola i al temps lliure (Ludodiversity at school and at recreation time)

par Biel Pubill Soler dans Publicaciones

Coordinador: Joan Orti Ferreres

 CAPÍTOL 1: EL JOC COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL
Games and folklore in Africa and Asia……………………………………………………………….15
El juego como derecho de la infancia…………………………………………………………………30
Jocs i etnologia. Els jocs i l’inventari del patrimoni etnològic de Catalunya………….. 34
El juego tradicional como patrimonio cultural inmaterial…………………………………….39
Llocs i jocs. Patrimoni cultural lúdic…………………………………………………………………..44
Les jeux traditionnels dans la région d’Oued Noun………………………………………………49
Traditional games in the system of schoolchildren and students……………………………50
Els espais de joc perduts al nucli urbà de Borriol………………………………………………….57
Procés de recuperació del frare. Un joc de pilota………………………………………………….64
L’evolució dels jocs com a part de la societat industrial: el parkour………………………..71

CAPÍTOL 2: DIDÀCTICA I PEDAGOGIA DEL JOC

Proyecto BRIDGE:

Promoción de los juegos y deportes tradicionales europeos…………………………………….75

Juegos tradicionales con canciones: herramienta didáctica desde la universidad

a la escuela…………………………………………………………………………………………………………81

La aplicación internivel de los juegos tradicionales: el Firajoc………………………………..105

Una trobada al voltant del joc i l’esport inclusiu…………………………………………………….115

Re-trobada de juegos populares y tradicionales de las escuelas de Castelló………………120

Traditional games use at physical education lessons………………………………………………125

El juego como puente en una educación física implicada con el aprendizaje

de las lenguas…………………………………………………………………………………………………….131

L’app trinquet. Una innovació educativa en l’ensenyament de la pilota

valenciana………………………………………………………………………………………………………..137

El recreo: un lugar para jugar, un lugar para educar…………………………………………….143

L’escola d’estiu de jocs tradicionals. Una opció única a Europa de formació

contínua………………………………………………………………………………………………………….149

Pedagogia dalcroze: la música com a element lúdic d’inclusió i de qualitat de vida…153

Ocio y musicalización en un proyecto socioeducativo………………………………………….157

L’Alcalatén, donde la magia se hace presente:  el patrimonio como elemento

lúdico y didáctico……………………………………………………………………………………………162

El juego popular en las clases de EF de un municipio de la Costa da Morte

de Bergantiños……………………………………………………………………………………………….167

La interculturalitat i el multilingüisme a través del joc………………………………………172

El uso de rúbricas para valorar la competencia docente en EF……………………………188

Del senet al pachisi passant per l’arquerc. Introduir la història a partir dels

jocs de tauler………………………………………………………………………………………………….193

 

CAPÍTOL 3: EL JOC COM A ELEMENT INCLUSIU I TERAPÈUTIC

Los juegos para la diversidad funcional y TEA a través del APS: el proyecto SMILE………………………………………………………………………………………………………….201

¿Cómo ocupamos el tiempo libre? Juegos de mesa y capacidades intelectuales…..207

Investigación- acción para fomenter la inclusion en educación física a través

del juego………………………………………………………………………………………………………213

Juegos de mesa modernos para potenciar el desarrollo cognitivo-matemático

en primaria………………………………………………………………………………………………….218

Efectos de los juegos de mesa en la mejora de las funciones ejecutivas: una revisión sistemática…………………………………………………………………………………………………..223

Juegos de coordinación y equilibrio para la inclusión del alumnado con TEA:

el proyecto SMILE……………………………………………………………………………………….227

Prevención del deterioro cognitivo en personas mayores mediante los juegos

de mesa modernos……………………………………………………………………………………….231

Els jocs en la història – Definitiu Llibre Actes congrés

Mots clés:

Comments are closed.